„Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro”

 

  Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach realizuje projekt

Tytuł projektu: ,,Moje kwalifikacje i umiejętności szansą na lepsze jutro”

Numer porozumienia: FESW.10.02-IP.01-0001/2023

Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących 30 uczestników OHP w wieku 18-20 lat – uczestników III klasy Szkoły branżowej I stopnia oraz wyrównanie zaległości edukacyjno – społecznych 70 uczestników OHP w wieku 15-18 lat – uczniów I i II klasy Szkoły branżowej I stopnia, zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

  • nabycie lub uzupełnienie przez nich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu w ramach stażu,
  • udział w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych rozwoju umiejętności i zdolności,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

Grupy docelowe

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 100. osób młodych (tj. K-40, M-60), w wieku 15-20 lata z obszaru województwa świętokrzyskiego, które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby o niskich kwalifikacjach/osoby z niepełnosprawnościami. Odbiorcami wsparcia będzie grupa młodzieży z siedmiu jednostek opiekuńczo-wychowawczych ŚWK OHP w Kielcach (13-3 Hufiec Pracy w Kielcach, 13-1 Hufiec Pracy w Skarżysku-Kam., 13-4 Hufiec Pracy w Sandomierzu, 13-5 Hufiec Pracy w Końskich, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, 13-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie, 13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie), która uczy się i pracuje w ramach przyuczenia zawodowego (status młodocianego pracownika OHP) i zamieszkuje na terenie woj. świętokrzyskiego.

Uczestnicy w projekcie zostali podzieleni na dwie Grupy: A i B. Grupą docelową będą :

Grupa A – uczestnicy OHP w wieku 15-18 lat (70. osób) – młodzież z I i II klasy szkoły branżowej Igo stopnia

Grupa B – uczestnicy OHP w wieku 18-20 lat (30. osób) – młodzież z III klasy szkoły branżowej I-go stopnia.

Całkowita wartość projektu: 1 027 843,24 zł

– płatność ze środków europejskich  w kwocie 873 666,75 zł

– współfinansowanie krajowe w kwocie 154 176,49 zł.

Formy wsparcia w ramach projektu:

– Indywidualne zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu

– Indywidualne pośrednictwo pracy dla grupy B-

– Staże zawodowe u pracodawców dla grupy B

– Indywidualne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla uczestników grupy A

– Kurs komputerowy podstawowy/średniozaawansowany dla co najmniej 10% uczestników OHP

– Grupowe zajęcia pozalekcyjne – rozwijanie umiejętności i zdolności dla uczestników grupy A

– Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczestników grupy B

– Szkolenie z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika połączone z usługą stylisty,

obejmujące zakup ubioru oraz metamorfozę dla uczestników grupy A i B

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji

Zal.-3.-Formularz-rekrutacyjny.docx