Deklaracja dostępności serwisu ŚWK OHP

Deklaracja dostępności

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach.

Data publikacji strony: 2014-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-18. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Darowska-Nowakrzecznik.kielce@ohp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 277 36 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury [2.1.1]
  • Brak przycisku wysyłania formularza [3.2.2]
  • W serwisie brakuje linka umożliwiającego przeskoczenie bezpośrednio do głównej treści [2.4.1]
  • Brak podanego przycisku wysyłania, w celu zainicjowania zmiany kontekstu [3.3.2]

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie czcionki
  • ustawienie wysokiego kontrastu

 

Dostępność architektoniczna

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach,ul. Zagnańska 84 25-528 Kielce
W budynku  osoba poruszająca się na wózku ma dostęp do swobodnego i bezpiecznego poruszania się po korytarzach ze względu na ich dużą przestrzeń. Szerokości przejść wewnątrz budynku  zapewniają dostęp osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu. Osoba niepełnosprawna z psem asystującym i psem przewodnikiem ma pełne prawo z korzystania z pomieszczeń znajdujących się w budynku.
Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.
W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.
Dojazd do siedziby Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy zlokalizowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Zagnańska 84
W odległości ok. 30 metrów od wejścia głównego do budynku znajdują się 1 przystanek ZTM:
przy ul Jesionowa:
linie: 4,7,12,34,36,51,112,114,n2 (stan na 18.07.2022 r.).
W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Dostępność wejścia
Jedno główne wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu.Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Dostępność toalety
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika sekretariatu na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1824) informujemy, że w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
1. Kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy) 2. Kontakt za pośrednictwem tłumacza, w tym celu należy złożyć WNIOSEK o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Kolejne kroki złożenia WNIOSKU: 1) Wypełnić formularz elektroniczny WNIOSKU lub pobrać WNIOSEK w postaci dokumentu „DOC”. 2) Po wypełnieniu wersji „DOC” odesłać wybierając jedną z poniższych metod: a) e-mail na adres swietokrzyska@ohp.pl b) faksem na nr 41 277 36 60, wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem. c) listownie na adres: Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,  Zagnańska 84 25-528 Kielce z dopiskiem na kopercie „WNIOSEK – usługa tłumacza” (termin spotkania – 3 dni liczone od dnia otrzymania listu) Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 426). 3. Kontakt korespondencyjny za pośrednictwem poczty, poprzez wysłanie pisma na adres: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,  Zagnańska 84 25-528 Kielce4. Kontakt korespondencyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie e-mail na adres: swietokrzyska@ohp.pl, 5. Kontakt korespondencyjny poprzez wysłanie pisma faksem na nr faksu 41 277 36 60.