Gwarancje dla Młodzieży

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Gwarancje dla Młodzieży

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.
Gwarancje dla młodzieży to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w 2012 r. w ramach Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Stanowią skierowany do państw członkowskich postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Działania realizowane przez OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży finansowane będą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), I oś priorytetowa- osoby młode na rynku pracy, Priorytet Inwestycyjny 8.6. Trwała Integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży

Województwo świętokrzyskie – 210 miejsc
Projekt „Pomysł na siebie” – 60 osób w wieku 15-17
W tym:

 • 43 osoby ze środowiska wiejskiego
 • 1 osoba niepełnosprawna

Grupa docelowa:
Młodzież w wieku 15-17 lat, zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.

Kat. 15-17 lat (2 grupy):

 • 13-7 HP Końskie – 10 osób
 • 13-1 SHP Jędrzejów – 10 osób

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:

 • ukończyć 15 r.ż. i jednocześnie nie ukończyć 17 r.ż.,
 • być osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadać słabe wyniki w nauce i wykazywać dużą absencję na zajęciach szkolnych,

Kat. 16-17 lat (4 grupy):

 • 13-7 HP Końskie – 10 osób
 • 13-1 SHP Jędrzejów – 10 osób
 • OSiW Starachowice – 10 osób
 • 13-1 HP Skarżysko-Kamienna – 10 osób

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:

 • ukończyć 16 r.ż. i jednocześnie nie ukończyć 18 r.ż.,
 • być osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,
 • nie uczestniczyć w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • mieć ukończone gimnazjum,
 • mieć opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną nie posiadać w ogóle lub posiadać niskie kwalifikacje zawodowe,

Beneficjenci projektu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
A). 15-16 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia, bądź poprawa wyników w nauczaniu, uzyskanie promocji do następnej klasy, a także ukończenie kształcenia na poziomie gimnazjum.
B). 16-17 lat – młodzież, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez realizacje kursów kwalifikacji zawodowych zakonczonych egzaminem państwowym.

Typy działań:
dla osób w wieku 15-16 lat (gr. A)

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, materiałów edukacyjnych.

dla osób w wieku 16-17 lat (gr. B)

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i inne),
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych.

Projekt „Równi na rynku pracy” – 150 osób w wieku 18-24
w tym:

 • 105 osób ze środowiska wiejskiego
 • 3 osoby niepełnosprawne

Grupa docelowa:
Pozostająca bez zatrudnienia młodzież w wieku 18-24 lata, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

Kat. 18-24 lata (10 grup)

 • MCK Busko-Zdrój – 15 osób
 • MCK Staszów – 15 osób
 • MCK Sandomierz – 1 grupa
 • PPP Kazimierza Wielka – 15 osób
 • OSZ Opatów – 15 osób
 • MCK Pińczów – 15 osób
 • MCK Sandomierz – 15 osób
 • MCK Ostrowiec Świętokrzyski – 15osób
 • PPP Włoszczowa – 15 osób
 • 13-3 HP Kielce – 30 osób

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić jednocześnie następujące kryteria:

 • ukończyć 18 r.ż. i jednocześnie nie ukończyć 25 r.ż.,
 • zaliczać się do grupy tzw. NEET (być osobą niepracującą/bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się),
 • nie posiadać w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadać niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadać kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Typy działań:

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego,
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie – ew. uzyskanie uprawnień do kierowanuia ciągnikiem) – wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego,
 • 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
 • wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i in.),
 • pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe formy wsparcia dla osób zamieszkujących tereny wiejskie i małe miejscowości:

 • indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
 • wsparcie mobilności geograficznej,
 • trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).

Chętnych do udziału w programie Gwarancje dla młodzieży, prosimy o zgłaszanie się do jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP:

 • Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach – tel. (41) 200-17-50,
 • Hufiec Pracy w Kielcach – tel. (41) 200-17-62,
 • Hufiec Pracy w Końskich- tel. (41)372-37-19,
 • Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie – tel.(41)386-21-64,
 • Hufiec Pracy Skarżysku Kamiennej – tel. (41)252-52-82,
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach – tel. (41) 274-85-06,
 • Centrum Edukacji i Pracy w Kielcach – tel. (41) 200-17-57,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery Busko-Zdrój – tel. (41)370-82-84,
 • Punkt Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej – tel. (41) 350-10-70,
 • Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie – tel. (15) 832-35-90/(15) 868-45-10,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie – tel.(41) 376-60-78/ (41)357-32-90,
 • Punkt Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie – tel. (41) 394-22-95,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu – tel. (15) 832-07-65,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim – tel. (41) 265-13-30,

Relacje z przebiegu realizacji Projektu

2014-12-03 Rola programu Gwarancje dla Młodzieży na rynku pracy…
2014-11-19 Dzień Otwarty w MCK OHP w Busku-Zdroju…
2014-11-12 Gwarancje dla Młodzieży w Starachowicach…
2014-10-27 Gwarancje dla Młodzieży w Starachowicach…
2014-10-27 Promocja Projektu – Gwarancje dla Młodzieży…
2014-10-10 Grupowe wsparcie dla beneficjentów projektu „Gwarancje dla Młodzieży”…
2014-09-19 Gwarancje dla młodzieży w Staszowie…
2014-08-31 „Dni Buska” okazją do promocji Projektu „Gwarancje dla młodzieży”…
2014-08-17 MCK Busko-Zdrój promuje Projekt „Gwarancje dla Młodzieży”…
2014-04-30 „Gwarancje dla Młodzieży” w Starachowicach…
2014-04-28 Równi na rynku pracy – rekrutacja do projektu…
2014-04-28 Spotkanie z bezrobotnymi w PPP we Włoszczowie…
2014-04-17 Spotkanie z pracodawcami w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” w kazimierskim PPP …
2014-04-12 „Gwarancje dla młodzieży” w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie…
2014-04-11 Rekrutacja do programu „Gwarancje dla młodzieży” w PPP Kazimierza Wielka…
2014-04-04 Temperament a wybór zawodu…
2014-03-25 Promocja Gwarancji dla młodzieży…