Aktywni Górą

Projekt: ,,Aktywni górą!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Rusz się! Mamy coś dla Ciebie!

 Jesteś uczestnikiem OHP i szukasz pomysłu na siebie? Właśnie ruszyła

>rekrutacja do projektu Aktywni górą! W ramach programu pod okiem

 specjalisty będziesz mógł nabyć dodatkowe umiejętności. Może to być

 kurs komputerowy, a może być też kurs na prawo jazdy kat. B. Udało nam

 się zdobyć Twoje zainteresowanie? Po więcej informacji sięgnij o tu:

https://dokariery.pl/aktywni

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Cele i planowane rezultaty projektu

Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia dla 50 osób młodych w wieku 15-20 lat, uczestników OHP z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu, tj. od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Zakładanym efektem działań projektowych jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez co najmniej 30% uczestników szkoleń. Realizacja projektu przyczyni się do płynnej tranzycji uczestników z edukacji do pracy oraz przeciwdziałania zjawisku NEET w Polsce poprzez zapewnienie kontynuacji nauki osobom młodym.

Projekt zakłada odpowiednio wczesną i regularną interwencję ukierunkowaną na wyeliminowanie bądź ograniczenie powodów, przez które młodzież wchodzi w błędne koło kumulujących się zagrożeń, niepowodzeń i nierówności społecznych.

Szkolenia przeznaczone są dla uczestników i uczestniczek OHP spełniających następujące kryteria rekrutacji do projektu:

 1. wiek 15-20 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 21 roku życia),
 2. posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej (tj. osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
 3. posiadanie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 4. bycie uczestnikiem OHP na ostatnim roku danego poziomu kształcenia – preferowane są osoby z III klasy szkoły branżowej I stopnia; dopuszcza się udział młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej,
 5. zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria formalne oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo będące opiekunem prawnym dziecka z niepełnosprawnościami, albo korzystające z zakwaterowania w jednostce organizacyjnej OHP.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż miejsc przewidzianych w projekcie, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez jednostki OHP realizujące projekt począwszy od 23 listopada 2022 r. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych, kwalifikujących uczestników do projektu zakończą się 07.12.2022 roku. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana po weryfikacji formularza rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

W ramach udziału w projekcie każda osoba zostanie objęta wsparciem w modułach:

 • obligatoryjnym: diagnoza kompetencji społecznych oraz poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej,
 • fakultatywnym: specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie ustalonym  w indywidualnym planie działania.

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oferowane w module fakultatywnym obejmuje jedno lub więcej szkoleń spośród wymienionych poniżej:

 • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occupations,
 • kurs prowadzący do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych:
  • kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji,
  • kurs zawodowy,
  • kurs prawa jazdy kat. B,
 • podstawowy kurs komputerowy,
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika.

Wymiar dydaktyczny wsparcia projektowego będzie uzależniony od doboru poszczególnych form wsparcia do zastosowania w ramach projektu. Każde szkolenie kończy się weryfikacją nabytych kompetencji lub uzyskanych kwalifikacji poprzez przeprowadzenie oceny i walidacji przez upoważnioną do tego instytucję.

Wszystkie działania projektowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W ŚWK OHP w Kielcach  projekt realizowany w następujących miejscowościach:

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach, ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce

13-1 Hufiec Pracy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99/105, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, ul. Hutnicza 10, 27-200 Starachowice

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 9 D, 28-300 Jędrzejów

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 4, 28-400 Pińczów