„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – II Edycja

 

Udział w projekcie całkowicie bezpłatny!

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuowały w 2019 r. realizację projektu w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” był realizowany w dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim. Projekt był współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”: 42 734 756,35 zł

 

W ŚWK OHP w Kielcach koordynatorem projektu był Pan Paweł Adamczyk, tel. 41 200 17 58

 

Termin realizacji: 01.03.2019 do 31.12.2019

Projekt adresowany był do osób młodych w wieku 18-24 lata, biernych zawodowo bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. kategoria NEET (ang. not in employment, education or training), w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym absolwentów OHP.

ŚWK OHP w Kielcach prowadziła nabór dla 70 uczestników w następujących miejscowościach:

  • Ostrowiec Świętokrzyski MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Sandomierska 26a) – (tel. 41 265-16-85) – 10 miejsc
  • Busko-Zdrój MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Kościuszki 60) – (tel. 41 370-82-84) – 10 miejsc
  • Starachowice OSiW (Ośrodek Szkolenia i Wychowania, ul. Hutnicza 10) – (tel. 41 274-85-06) – 10 miejsc
  • Kielce 13-3 HP (Hufiec Pracy, ul. Kościuszki 11) – (tel. 41 263 -37- 37) – 10 miejsc
  • Opatów OSZ (Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Ćmielowska 4) – (tel. 15 832-35-99) – 10 miejsc
  • Pińczów MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Żwirki i Wigury 40) – (tel. 41 376-60-78) – 10 miejsc
  • Jędrzejów MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Przemysłowa 9 d) – (tel. 41 386-21-64) – 10 miejsc

Łącznie: 70 osób – 7 grup po 10 osób

 

Kryteria naboru:
Dla osób w wieku 18 – 24 lata, które:
–  nie pracują (są bierne zawodowo),
–  nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wsparcie przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy, znajdujących się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Projekty przewidywały również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

 

Zaplanowane formy wsparcia dla uczestników projektu:

– wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,

– indywidualne doradztwo zawodowe – 4 godziny/osobę,

– grupowe doradztwo zawodowe – 40 godzin/grupę,

– kursy zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnione o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy),

– warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

– staże zawodowe (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),

– indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych.

– refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych z ramienia pracodawców,

– stypendium szkoleniowe i stażowe,

– wyżywienie uczestników w trakcie zajęć,

– dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staże,

– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

– ubezpieczenie NNW.

 

Zakładane rezultaty projektu:

Młodzież biorąca udział w projektach uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy. Końcowym efektem będzie zatrudnienie.

 

♦ REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH (DO POBRANIA)

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ: