Gwarancje dla młodzieży

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY


Gwarancje dla młodzieży to inicjatywa europejska, która stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży.

Z usług oferowanych przez OHP w ramach Gwarancji dla młodzieży mogą skorzystać młodzi ludzie w wieku 15-24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET – not in employment, education or training).
Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.
Obecnie Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP, jak i inne jednostki OHP w kraju, realizuje  projekt  na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  (YEI – Youth Employment Initiative) skierowany do ww. grupy osób „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.