„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – I edycja

31 grudnia 2018 r. zakończyła się realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” I edycja w ŚWK OHP.

Termin realizacji: 01.10.2017 do 31.12.2018

Realizowany przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach w ramach Gwarancji dla młodzieży adresowany jest do osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. kategoria NEET (ang. not in employment, education or training), w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Kryteria naboru
Dla osób w wieku 18 – 24 lata, które:
– nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
– nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

  Kryteria premiujące
– Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– Bycie rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami,
– Życie w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Wsparcie przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy, znajdujących się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Ilość miejsc: 130

Rekrutacja odbywa się z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie, z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielanego wsparcia.

ŚWK OHP w Kielcach prowadzi nabór dla 130 uczestników w następujących miejscowościach:

 • Ostrowiec Świętokrzyski MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 41 265-16-85) – 10 miejsc,
 • Busko-Zdrój MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 41 370-82-84) – 10 miejsc,
 • Starachowice OSiW (Ośrodek Szkolenia i Wychowania) – (tel. 41 274-85-06) – 10 miejsc,
 • Kielce 13-3 HP (Hufiec Pracy) – (tel. 41 263 -37- 37) – 20 miejsc,
 • Skarżysko-Kamienna MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 41 252-49-99) – 10 miejsc,
 • Opatów OSZ (Ośrodek Szkolenia Zawodowego) – (tel. 15 868-45-10) – 20 miejsc,
 • Pińczów MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 41 376-60-78) – 10 miejsc,
 • Kazimierza Wielka PPP (Punk Pośrednictwa Pracy) – (tel. 41 350-10-70) – 10 miejsc,
 • Włoszczowa PPP (Punkt Pośrednictwa Pracy) – (tel. 41 394-22-95) – 10 miejsc,
 • Jędrzejów PPP (Punkt Pośrednictwa Pracy) – (tel. 41 386-30-85) – 10 miejsc,
 • Sandomierz MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 15 832-07-65) – 10 miejsc.

Zapewniamy:

 • Kursy zawodowe,
 • 3 miesięczne staże zawodowe w wyuczonym zawodzie,
 • Stypendium stażowe i szkoleniowe,
 • Kursy językowe,
 • Kurs komputerowy ECDL,
 • Kurs prawa jazdy kat. B,
 • Wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty,
 • Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z metamorfozą,
 • Wyżywienie,
 • Ubezpieczenie od NNW,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Niezbędne badania lekarskie,
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoby zależnej,
 • Materiały szkoleniowe.

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ: