Pomysł na siebie

 

Projekt „Pomysł na siebie” – YEI

==31 grudnia 2015 r. zakończyła się realizacja projektu w ŚWK OHP==

Projekt realizowany przez OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.II, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Działanie 1.3; Poddziałanie 1.3.2.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r. – 31.12.2015 r.

Grupa docelowa: – 60 osób
Młodzież w wieku 15-17 lat, zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.
Kat. 15-17 lat

 • 13-7 HP Końskie – 10 osób
 • 13-1 SHP Jędrzejów – 10 osób

uczestnik w momencie przystępowania do projektu spełniał następujące kryteria:

 • ukończył 15 r.ż. i jednocześnie nie ukończył 17 r.ż.,
 • był osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadał w ogóle lub posiadał niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadał słabe wyniki w nauce i wykazywał dużą absencję na zajęciach szkolnych,

 

Kat. 16-17 lat

 • 13-3 HP Kielce – 19 osób
 • OSiW Starachowice – 10 osób
 • 13-1 HP Skarżysko-Kamienna – 11 osób

uczestnik w momencie przystępowania do projektu spełniał następujące kryteria:

 • ukończył 16 r.ż. i jednocześnie nie ukończył 18 r.ż.,
 • był osobą bierną zawodowo,
 • nie posiadał w ogóle lub posiadał niskie kwalifikacje zawodowe,
 • nie uczestniczył w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
 • miał ukończone gimnazjum,
 • miał opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną nie posiadał w ogóle lub posiadał niskie kwalifikacje zawodowe,

Beneficjenci projektu zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe: A). 15-16 latefektem wsparcia adresowanego do tej grupy jest powrót do nauki bądź szkolenia, bądź poprawa wyników w nauczaniu, uzyskanie promocji do następnej klasy, a także ukończenie kształcenia na poziomie gimnazjum.
Działania

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia – warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy przedsiębiorczości, kursy językowe, warsztaty komputerowe,
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, materiałów edukacyjnych.

 

B). 16-17 lat – młodzież, która ukończyła gimnazjum, lecz nie podjęła dalszej nauki – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy jest zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez realizacje 900 godzin kursów kwalifikacji zawodowych w zawodach:

 • fryzjer,
 • mechanik samochodowy,
 • sprzedawca,
 • monter elektronik,
 • kucharz

zakonczonych egzaminem państwowym.

Działania

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (opieka wychowawców, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia – kursy przedsiębiorczości, kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i inne),
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych.

Fot. 1,2. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym

 

Fot. 3,4. Zajęcia grupowe z psychologiem

 

Fot. 5. Zajęcia indywidualne z psychologiem

 

Fot. 6-10. Kurs ECDL

 

Fot. 11-13 Język angielski

 

Fot. 14-23.Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Fot. 24-26. Zajęcia wyrównawcze

 

Fot. 27,28. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym