Opieka i wychowanie

Opieka wychowawcza OHP polega przede wszystkim na stwarzaniu młodzieży optymalnych warunków do zdobycia kompetencji społecznych a także na uczeniu i kształtowaniu ról społecznych młodych osób.

Proces wychowania realizowany jest poprzez wsparcie młodzieży programami wychowawczymi, profilaktycznymi i resocjalizacyjnymi a także innymi przedsięwzięciami, które mają charakter socjalizacyjny oraz kompensacyjny.

Oferta wychowawcza OHP jest wieloaspektowa i urozmaicona

Są to działania realizowane w obszarach:

  • profilaktyki społecznej, resocjalizacji oraz korekcji deficytów społecznych
  • aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • uczestnictwa w kulturze oraz sporcie, rekreacji i turystyce,
  • rozwijania zainteresowań i talentów,
  • udziału w ofercie dla środowiska lokalnego.

Formy opieki wychowawczej w OHP

Dochodząca – przeznaczona jest dla uczestników, którzy zamieszkują w miejscu pozwalającym im na udział w zajęciach organizowanych przez OHP.
Stacjonarna – skierowana jest do uczestników zamieszkujących w dużej odległości od jednostek OHP i w związku z tym korzystających z zakwaterowania w internacie OHP.

Środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą wszyscy pracownicy instytucji a także ich partnerzy.

Każdy uczestnik OHP ma zdiagnozowane potrzeby, predyspozycje oraz preferencje, aby dobrać najlepsze oddziaływania edukacyjne i zajęcia wychowawcze. Zostaje on zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, w której wychowawca pomaga w procesie adaptacji i integracji oraz stymuluje jego rozwój.

W ramach opieki wychowawczej uczestnik ma zapewniony stały kontakt z nauczycielami szkoły, w której odbywa kształcenie, osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, w tym również z instruktorami praktycznej nauki zawodu, a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Każda z form zajęć wychowawczych wynika z określonych standardów jakości działań opiekuńczo-wychowawczych. Standardy te zapewniają każdemu uczestnikowi poszanowanie i przestrzeganie przysługujących mu praw, które określone są w regulaminach oraz ofercie edukacyjnej OHP.

Całokształt oferty wychowawczej zapewnia młodzieży bezpieczeństwo i ochronę przed jej krzywdzeniem; umożliwia bezpłatny udział w lokalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich programach wychowawczych; warsztatach profilaktycznych; zajęciach edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningach zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkaniach integracyjnych; warsztatach plastycznych i fotograficznych; zajęciach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych; akcjach charytatywnych i wolontariackich.