„Stawiam na przyszłość”

==31 marca 2019 r. zakończyła się realizacja projektu w ŚWK OHP==

Termin realizacji: 16.08.2018 – 31.03.2019

Miejsce realizacji: 13-7 HP PIŃCZÓW

Uczestnicy: 10 osób w wieku 16-17 lat

Koordynator lokalny – Sylwester Walasek

Opiekun – Ewa Doroz

Celem głównym projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 16-17 lat prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy

 

Uczestnicy  projektu

Osoby młode, podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 16-17 lat, które w roku szkolnym 2017/2018 są młodocianymi pracownikami  i które w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuowały naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, III klasie gimnazjum lub szkole branżowej, a także przygotowanie zawodowe w ramach posiadanych umów o pracę.

Wsparciem będą obejmowane osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnik w momencie przystępowania do projektu musi spełnić wszystkie kryteria przynależności do grupy docelowej:

  • wiek 16-17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 16 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.),
  • być uczestnikiem OHP,
  • posiadać status młodocianego pracownika, realizującego przygotowanie zawodowe w ramach posiadanej umowy o pracę.

Rekrutacja prowadzona na terenie całej Polski. W lokalnych jednostkach OHP.

Uczestnik  projektu otrzyma:

– wsparcie opiekuńczo-wychowawcze

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

– grupowe i indywidualne zajęcia  z doradztwa zawodowego

– indywidualne konsultacje  psychologiczne

– zajęcia z zakresu zapobiegania depresji

– kurs komputerowy ECDL

– warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych

– wyprawkę edukacyjną

– wyżywienie

– zwrot kosztów dojazdu

– stypendium szkoleniowe

SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY WSPARCIA:

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe
  2. Indywidualne doradztwo psychologiczne
  3. Grupowe doradztwo psychologiczne
  4. Kurs komputerowy ECDL
  5. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (j. angielski)
  6. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (fizyka)
  7. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (matematyka)

 

SPRAWDŹ AKTUALNOŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU W JEDNOSTKACH ŚWK OHP W KIELCACH