Refundacja: Informacje podstawowe

 

Wnioski pracodawców przyjmuje:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

ul. Klembowskiego 3, 25-829 Kielce-Słowik

tel.: (41) 344 75 97

e-mail: refundacja@swietokrzyska.ohp.pl 
 

Wnioski pracodawców CEiPM przyjmuje:

 • poniedziałek – piątek w godz.  8.00 – 15.00
 • czwartek:  dzień techniczny

Dyrektor CEiPM: Monika Grądek

Tel. 696 402 676

 

INFORMACJA

Rozporządzenie RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania mówi jednoznacznie, że umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierane są w terminach przyjęć kandydatów do szkół branżowych i mogą trwać do 36 miesięcy, co oznacza, że mogą być krótsze. Ponadto, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019.391) mówi o tym, że „Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.” (§4 ust.4 pkt 8). W przypadku nauki zawodu w formie szkolnej umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać klasycznie w okresach  rocznych od 1 września  do 31 sierpnia, tak, jak trwają zajęcia dydaktyczne w szkołach. W cyklu trzyletnim umowy te nie mogą przekroczyć 36 miesięcy. Mogą natomiast być krótsze, jeśli młodociany pracownik nie rozpoczyna praktycznej nauki zawodu od 1 września (z różnych przyczyn, np. nie mogąc znaleźć pracodawcy). W takim przypadku, jeśli młodociany pracownik rozpoczyna praktyczną naukę zawodu w formie szkolnej w cyklu trzyletnim w dniu 10 października 2023 r., to zwykle zawierana jest umowa na pełne 36 miesięcy, do 09 października 2026 r. Młodociany w III klasie zakończy praktyki zawodowe wcześniej, przystąpi do egzaminu zawodowego już w czerwcu (wg. obecnego stanu prawnego) i jego umowa zakończy się wcześniej. Dlatego też, opierając się na rozporządzeniu RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Pracodawca może zawrzeć umowę do 31 sierpnia 2026 r. a nie do 09 października 2026 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy – umowy o refundację powinny być zawierane na cały okres przygotowania zawodowego. Odnośnie okresu, na jaki pracodawca zawarł umowę z młodocianym, OHP nie mogą kwestionować tego, jak zawarta została ta umowa, natomiast w kwestii poprawnych naliczeń w systemie komputerowym okresy przygotowania zawodowego powinny być wprowadzane w taki sposób, aby ostatnia klasa kończyła się z dniem 31 sierpnia.

 

Biorąc pod uwagę określony termin trwania przygotowania zawodowego wynikający z zawartej z młodocianym pracownikiem  umowy o pracę na naukę zawodu w formie szkolnej uprzejmie informujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami określonymi w par. 5 ust. 1 oraz par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2018.2010. z późn.zm.) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera pracodawca z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia, a nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy z zaznaczeniem, że zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900. z późn.zm) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach kończy się z dniem 31 sierpnia”.

 

 

Informacja

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Pracodawca nie ma obowiązku zawierać z młodocianym zatrudnionym przed 01.09.2023 r. porozumienia dotyczącego zmiany stawek.

 

 • § 2. Do młodocianych pracowników zatrudnionych przed dniem 1 września 2023 r. w celu przygotowania zawodowego w formie:

                            1) nauki zawodu – stosuje się § 19 ust. 2,

                            2) przyuczenia do wykonywania określonej pracy – stosuje się § 20

– rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, poczynając od dnia 1 września 2023 r.

 

 • § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 oraz z 2019 r. poz. 1636) wprowadza się następujące zmiany:

                    1) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                           „2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

                            1) nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

                            2) nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

                            3) nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.”;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

                            „§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia,
o którym mowa w § 19 ust. 1.”.

 

Szanowni Pracodawcy,

informujemy, że z dniem 1 października 2023 roku Ochotnicze Hufce Pracy wprowadziły możliwość elektronicznego rozliczania również umów o refundację, które zostały zawarte  przez Państwa w formie tradycyjnej – papierowej. W tym celu należy wejść na stronę https://e-refundacja.ohp.pl , założyć konto i złożyć wniosek o dostęp do umów, które chcecie Państwo rozliczać elektronicznie. Ponadto istnieje także możliwość rozliczania finansowego umów już zawartych przez organizacje reprezentujące pracodawców na podstawie dostępu udzielonego organizacji przez OHP lub Pracodawcę. Przypominamy również, że obsługa finansowa umów o refundację wiąże się także z posiadaniem podpisu kwalifikowanego ze strony pracodawcy lub organizacji.

 

 

WAŻNA INFORMACJA

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że z dniem 1 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. Od dnia 1 września 2023, wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:
– nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
– nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
– nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
– nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 1 września 2023 r. będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek. W tym celu należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ul. Klembowskiego 3 wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem wraz z aktualnym oświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz).

 

Należy pamiętać, że w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis zgodnie z przepisami (rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U.2021 poz. 743) dalsze udzielenie refundacji nie będzie możliwe, a ponadto obowiązkowe będzie zwrócenie otrzymanej nadwyżki wraz z odsetkami.

 

TERMINY składania wniosków o aneks:

– Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.

– Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).

 

Wniosek o aneks do umowy o refundację

OSWIADCZENIE-DE-MINIMIS-2024-r.-skladane-w-przypadku-wniosku-o-aneks-do-umowy

 

Informacja

Zgodnie z zapisami w umowach o refundację wynagrodzeń młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń „§ 2 punkt 1. Pracodawca składa wniosek o zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń przez Pracodawcę, zwany dalej „wnioskiem o zwrot kosztów” do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach po zakończeniu kwartału rozliczeniowego tj.: I kw. rozliczeniowy – wrzesień, październik, listopad; II kw. rozliczeniowy – grudzień, styczeń, luty; III kw. rozliczeniowy – marzec, kwiecień, maj; IV kw. rozliczeniowy – czerwiec, lipiec, sierpień”.
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje również, że „4. Roszczenia pracodawców z tytułu refundacji z Funduszu Pracy należnych świadczeń ulegają przedawnieniu
z upływem 12 miesięcy od dnia , w którym roszczenie stało się wymagalne” (Dz.U. 2022 poz. 690).

 

Przypominamy Pracodawcom!

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach przypomina Pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników, którzy nie ukończyli 15 roku życia o konieczności przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy zawartych w Dziale 9 – Zatrudnianie młodocianych pracowników (Dz. U. 2022.1510 t.j).
Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która ukończyła szkołę podstawową jednakże nie ukończyła 15 roku życia jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Art. 190. [Młodociany – definicja]

§ 1.
Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

§ 2.
Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, z zastrzeżeniem art. 191 § 21-23.

Art. 191. [Zasady zatrudniania młodocianych oraz osób niemających 15 lat] § 1.
Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

§ 2.
Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

§ 21.
Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

§ 22.
Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

§ 23.
Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

§ 24.
Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23, jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 25.
W przypadku osoby, o której mowa w § 23, wymagane jest również uzyskanie zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 26.
Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:
1) została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo
2) uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 27.
Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, spełniającą obowiązek szkolny poza szkołą, może być, po ukończeniu przez nią przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Przepis § 26 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

 

Pracodawco!

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że wniosek o zawarcie umowy o refundację można złożyć w formie elektronicznej poprzez e-refundacja.ohp.pl, dotyczy to pracodawców posiadających elektroniczny podpis kwalifikowany. W pierwszym kroku Pracodawca powinien zarejestrować konto, a w dalszej części postępować według wskazań systemu. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, wnioski o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Pracodawca przesyła w formie elektronicznej.

Informujemy również, że nadal pozostaje druga możliwość i wniosek może być złożony w formie tradycyjnej (papierowej) osobiście w siedzibie właściwego CEiPM lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego).

 

 

Informacja

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP przypomina, że zgodnie z zapisami w umowach o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń refundacja z Funduszu Pracy będzie dokonywana do wysokości środków przyznanych na dany rok kalendarzowy.

„§ 7.2. W razie przejściowego braku środków Funduszu Pracy Komenda zastrzega sobie możliwość zwrotu wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
w terminie późniejszym, jednakże bez odsetek za zwłokę”.

Dlatego też, po wyczerpaniu środków w bieżącym roku kalendarzowym, płatności będą realizowane w kolejnym roku z nowego planu.

 

PRACODAWCO!!!

W związku z licznymi pytaniami pracodawców realizujących praktyczna naukę zawodu młodocianych pracowników przekazujemy poniższe informacje.

1/.  Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020 w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (….), Dz.U.2020, poz.493 – umożliwia w

 • 4 ust.2 przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w uzgodnieniu z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych

Przywołane rozporządzenie MEN w § 4 ust. 3 wlicza okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o  którym mowa w art. 122 ust.2 pkt 1. Ustawy Prawo  oświatowe (dofinansowanie  kosztów  po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gminy). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 31 marca 2020 roku.

2/.  Przepisy  regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br.  W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi i opłaceniu składek ZUS oraz udokumentowaniu tego faktu przez pracodawcę wraz z wnioskiem o ich zwrot.

3/. Kwestia wypłaty refundacji za okres niewykonywania pracy przez młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym  art.15 f. (Dz.U.2020, poz.568).

Zgodnie z zapisami zawartymi w art.15 f powyższej ustawy pracodawca może wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie w całości lub w części za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach praktycznej nauki zawodu i zachowuje prawo do refundacji z tego tytułu. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia w całości lub w części pracodawca do wniosku o refundację dołącza dokument potwierdzający wypłatę (może być to przelew bankowy, a w przypadku odbioru osobistego wynagrodzenia – pokwitowanie jego otrzymania) oraz potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.

4/. W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne  nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie ponosi ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku musi złożyć oświadczenie, że został zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz załączyć dokument z ZUS-u potwierdzający zwolnienie. Jest to informacja niezbędna przy sprawdzeniu prawidłowości naliczenia wynagrodzeń.

5/. Zawieszenie działalności gospodarczej, a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami- zawieszenie  przez pracodawcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone   zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 • Niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 • Ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • Reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • Stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

Ponadto informujemy, że:

 • zgodnie z zapisami ustawy Prawo przedsiębiorcy, art. 7 ust. 3 młodociani nie wliczają się do ogółu pracowników pełnoetatowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

W sprawach dotyczących refundacji prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny: (41) 344 75 97 lub poprzez e-mail: refundacja.kielce@ohp.pl

 

UWAGA! ZMIANA STAWEK WYNAGRODZENIA!

Od 1 września 2019 roku o 1 punkt procentowy zostało zwiększone wynagrodzenie młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Zgodnie z przyjętym 13 sierpnia 2019 roku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą odpowiednio:

5% w I klasie, 6% w II klasie, 7% w III klasie.

Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2019, poz. 1395), pracodawcy którzy mają zawarte umowy o refundację przed 1 września 2019 r., powinni wystąpić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach, ul. Klembowskiego 3 z wnioskiem o aneksowanie tych umów na warunkach określonych w § 5a i § 5b rozporządzenia w celu otrzymania refundacji według nowych stawek.

Jednocześnie informujemy, że nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej nowe stawki od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do CEiPM w Kielcach, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków FP, określonych w planie finansowym FP na dany rok.

 

 

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865, ze zm.), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej – Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH I SKŁADEK ZUS Od 1 lipca 2014 r.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca. Termin, ten stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego;
4) zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;
 2. pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
 3. pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

 1. nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;
 2. nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;
 3. numer identyfikacji podatkowej NIP;
 4. oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
 5. formę prawną prowadzonej działalności;
 6. nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 7. wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:
  • imię i nazwisko młodocianego,
  • numer PESEL młodocianego,
  • datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
  • nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
  • formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
 8. Oświadczenia o:
  • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
  • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
  • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
  • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”
 9. deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

 1. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym, poświadczoną za zgodność z oryginałem;
 2. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
 3. Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 4. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Refundacja stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Procedura wypłaty refundacji:

Umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanym młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zawarte od dnia 1 lipca 2014 roku należy rozliczać na druku – Załącznik nr 5 do rozporządzenia MPiPS z dnia 25.06.2014r. (Dz. U. z 2014, poz.865).

Pracodawca składa wniosek o zwrot kosztów do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach po zakończeniu kwartału rozliczeniowego tj. I kw. – IX,X,XI; II kw. – XII,I,II; III kw. – III,IV,V; IV kw. – VI,VII,VIII i po opłaceniu składek ZUS.

Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć:

 • kopie list płac za każdy miesiąc zatwierdzone przez pracodawcę wraz z pokwitowaniem przez młodocianego odbioru wynagrodzenia (podpis na liście płac, wyciąg bankowy potwierdzający przelew, kopia przekazu pocztowego lub pisemne upoważnienie młodocianego dla osoby trzeciej); w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego powinno to w sposób czytelny zostać udokumentowane ( w postaci listy płac z zaznaczonym wynagrodzeniem chorobowym, druku RSA lub kopii zaświadczenia lekarskiego),
 • kopie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc (kopie blankietów opłaty, wydruk wyciągów bankowych potwierdzających zrealizowaną wpłatę do ZUS),
 • kopie deklaracji rozliczeniowych (druk DRA).

 

Uwaga:

W przypadku, gdy opłacona kwota do ZUS nie jest równa kwocie naliczonej wg druku DRA, niezbędne jest dołączenie wyjaśnienia tego faktu (zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS z opłatą składek społecznych obejmujących okres rozliczeniowy z wniosku o wypłatę refundacji).

Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tekst: „za zgodność z oryginałem”, data, pieczątka zakładu pracy zawierająca imię i nazwisko pracodawcy oraz czytelny podpis w kolorze niebieskim – na każdej stronie kopii dokumentu).

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Pracodawcy zobowiązani są do:

 • przysyłania kopii świadectw pracy potwierdzonych za zgodność z oryginałem pracowników młodocianych, którzy zrezygnowali z praktycznej nauki zawodu przed planowanym terminem zakończenia umowy.
 • przysyłania do CEiPM wszelkich informacji o zmianach zawartych w umowach o refundację (np. zmiana nr konta, adresu).

 

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

INFORMACJA

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski do Komendy Głównej o przydział środków Funduszu Pracy na refundację na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień.

Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto po otrzymaniu środków z Komendy Głównej, co ma miejsce do 11 i 24 dnia każdego miesiąca.