13-2 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JĘDRZEJOWIE

Zapewnia on bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie (50 miejsc)

Kierownik OSiW: Magdalena Suszalska-Świeca
ul. Przemysłowa 9d
28-300 Jędrzejów
tel./fax: (41) 386 21 64
e-mail: jedrzejow.osiw@swietokrzyska.ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania (OSiW) jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, z możliwością bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, podległą Wojewódzkiej Komendzie OHP. Zapewnia młodzieży zamieszkałej przede wszystkim w rejonie powiatu i/lub województwa, możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz całodobową opiekę wychowawczą przez 7 dni w tygodniu, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. OSiW realizuje również zakres zadań rynku pracy oraz usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej.

Dysponuje internatem, w którym można zakwaterować 50 osób.

13-2 Ośrodek szkolenia i Wychowania realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego, stwarza warunki do podwyższania poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Oferujemy kształcenie w zawodach:

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍛 kucharz
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
✂ fryzjer
🔧 mechanik pojazdów samochodowych
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych
🧱   murarz-tynkarz
🛒 sprzedawca
🔑 ślusarz
🍰 cukiernik
🥖 piekarz
📐 stolarz
🖨 drukarz

Młodzież ma możliwość wyjazdów za granicę w ramach praktyk zawodowych oraz wymiany młodzieży, a także uczęszczania do klasy mundurowej w ramach innowacji wojskowej.

Proponowane formy kształcenia to: Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa z przysposobieniem do nauki zawodu klasa VII i VIII.

OSiW prowadzi działalność wychowawczą i profilaktyczną. Dzięki funkcjonowaniu przy nim Młodzieżowego Centrum Kariery, stwarzamy uczestnikom możliwości nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy zarówno lokalnym, jak i europejskim.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszej jednostki.

Koła zainteresowań działające w placówce

  • sportowe
  • historyczne
  • plastyczne