Zdobywamy umiejętności zawodowe w krajach europejskich

Realizacja projektu 01.09.2016 do 30.06.2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Umowa Finansowa na kwotę 115316 Euro = 488432,45 PLN.

Uczestnicy projektu – młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (64 osoby); uczniowie kształcący się na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: fryzjer, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik samochodowy.

Główne cele projektu:

 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych
 • poznanie specyfiki pracy w europejskich firmach
 • doskonalenie języków obcych w tym słownictwa zawodowego
 • wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy
 • promowanie wzrostu świadomości europejskiej
 • rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży

Partnerzy projektu:
Instytucje pośredniczące Associazione Artistica Culturale „A Rocca” z Włoch, Associacao de Mobilidade Intercultural Euromob z Portugalii, Werkstatten Stadtkirchenverband Hannover GmbH z Niemiec

Wyjazdy na praktyki:
Niemcy – od 12 do 25.02.2017 roku
Portugalia – od 08 do 19.05.2017 roku
Włochy – od 19 do 29.09.2017 roku
Portugalia – od 07 do 19.05.2018 roku

Oczekiwane rezultaty:

 • zwiększenie zdolności podejmowania działań na poziomie unijnym/międzynarodowym
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynarodowego wymiaru w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży
 • zacieśnienie współpracy z partnerami z innych krajów
 • poprawienie jakości przygotowywania, wdrażania, monitorowania i działania w następnych projektach unijnych/międzynarodowych
 • wprowadzenie innowacyjnych i ulepszonych sposobów działań na rzecz młodzieży kształcącej się w OSiW Starachowice przez zapewnienie np. bardziej atrakcyjnych programów nauczania formalnego i pozaformalnego dla uczniów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli i kadry prowadzącej szkolenia
 • ulepszenie procesów uznawania i poświadczania kompetencji zdobytych podczas staży za granicą
 • wprowadzenie skuteczniejszych działań na rzecz społeczności lokalnych
 • ulepszenie metod i praktyk pracy z młodzieżą w celu aktywnego angażowania osób młodych również z grup defaworyzowanych