Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

CEiPM, ul. Klembowskiego 3

25-829 Kielce-Słowik

Dyrektor: Monika Grądek

tel./fax: (41) 344 75 97 696 402 676
e-mail: kielce.ceipm@swietokrzyska.ohp.pl

» OFERTA SZKOLENIOWA 2023

» OFERTA SZKOLENIOWA 2022

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) w Kielcach jest ponadpowiatową jednostką organizacyjną OHP utworzoną w celu:

  • realizacji zadań z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych – w szczególności dla młodzieży na lokalnym rynku pracy,
  • merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym im terenie w zakresie problematyki rynku pracy.

Zadania CEiPM to:

  • prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej,
  • badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
  • prowadzenie pośrednictwa pracy,
  • prowadzenie refundacji młodocianych,
  • koordynacja działalności Młodzieżowych Biur Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowych Centrów Kariery, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej,
  • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań,
  • merytoryczne wsparcie jednostek OHP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dział Refundacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stają się jedyną instytucją rynku pracy, która będzie przyjmowała wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzenia młodocianych. Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.

Adres działu zajmującego się refundacją młodocianych i przyjmowaniem wniosków od pracodawców w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach:

Dział Refundacji
ul. Klembowskiego 3, 25-829 Kielce-Słowik

e-mail: refundacja@swietokrzyska.ohp.pl
tel./fax: (41) 344 75 97