Staże zagraniczne młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach

 

Staże zagraniczne młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach

Projekt z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie z działania Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się – złożony na konkurs 01.02.2013 roku realizowany od sierpnia 2013 roku do końca września 2014 roku.
W sierpniu 2013 roku podpisano umowę finansową na kwotę 471 424,56 PLN.

Cel główny projektu to podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników OHP, nabycie umiejętności poruszania się na europejskim rynku pracy, pogłębienie znajomości języka, w tym języka specjalistycznego, poznanie kultury, historii obyczajów Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Miejsce realizacji: Niemcy, Hiszpania, Włochy.
Niemcy – instytucja Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modelleprojekte mieści się w miejscowości Schkeuditz ,16 km od Lipska,w landzie Saksonia. W projektach Leonardo da Vinci Vitalis pełni rolę organizacji przyjmującej. Instytucja zajmuje się organizacją staży zawodowych dla młodzieży (projekty IVT), staży zawodowych dla absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy (PLM), programów wymiany doświadczeń (VETPRO). Hiszpania – instytucja A Rocca jest organizacją, która zajmuje się organizowaniem projektów europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci( IVT, Vetpro, PLM) i programu Erasmus. Dla wszystkich programów w ramach Leonardo da Vinci mogą pełnić rolę organizacji pośredniczącej i goszczącej. A Rocca przyjmuje grupy z różnych krajów zapewniając im administrowanie i kierowanie programem, zakwaterowanie, organizację praktyk, organizację zajęć kulturowych i integracyjnych, kursy języka włoskiego na Sycylii. Włochy – instytucja Euromind to andaluzyjska instytucja edukacyjna posiadająca siedzibę w Ubeda w Hiszpanii. Organizacja ma wszechstronne doświadczenie w realizowaniu projektów mobilności LdV, zdobyte dzięki pracy w ośrodkach szkoleniowych w Hiszpanii i Anglii. Dla uczestników projektów europejskich Euromind przygotowuje i realizuje program merytoryczny staży zagranicznych, program językowy i kulturowy mający za zadanie poznanie historii, tradycji, sytuacji gospodarczej i społecznej regionu Andaluzji.

Realizator projektu – OSiW Starachowice Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP jest jednostką podległą Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie . Jest to placówka stacjonarno-dochodząca, której głównym celem jest zapewnienie młodzieży zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie uzupełnienia wykształcenia gimnazjalnego i zawodowego. Większość młodzieży pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, ubóstwem oraz z rodzin wielodzietnych, wśród młodzieży są także eurosieroty. Uczestnicy z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rodzin potrzebują wsparcia w zdobyciu wykształcenia i wychowania. Wsparcie to zapewnia kadra pedagogiczna oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. OSiW Starachowice dysponuje internatem, w którym przebywa młodzież o najniższych dochodach – za wyżywienie i zakwaterowanie uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Uczestnicy OHP uczęszczają na zajęcia dydaktyczne do zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum ( z klasami przyspasabiającymi do pracy). Zapewniamy młodzieży praktyczną naukę zawodu. Posiadamy warsztaty szkoleniowe, gdzie młodzież kształci się w zawodach takich jak: fryzjer, kucharz małej gastronomii, posadzkarz, murarz, technolog robót wykończeniowych, krawiec. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami zapewnia kadra wychowawcza.

Uczestnicy projektu
W projekcie będzie uczestniczyć 48 osób z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach. Są to uczniowie kształcący się na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach fryzjer, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Odbycie stażu zagranicznego przez uczestników OHP będzie ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły. Wzrosną ich możliwości zatrudnienia zarówno na europejskim jak i lokalnym rynku pracy.

taże zawodowe:

  1. Niemcy odbyły się w organizacji Vitalis, w terminie od 10 do 26 października 2013 Wyjechało 16 uczestników OHP uczniów III klasy zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
  2. Włochy organizacja A Rocca, termin – 23 marzec do 05 kwietnia 2014 roku. Na staże zawodowe wyjedzie 8 osób w zawodzie kucharz klasa II oraz 8 osób w zawodzie fryzjer klasa II.
  3. Hiszpania Organizacja Euromind , termin od 27 kwietnia do 09 maja 2014 roku. Na staże zawodowe wyjedzie 16 uczestników OHP w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Każdy uczestnik po odbyciu praktyki zagranicznej otrzyma dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass Mobilność. Dokument ten będzie dwujęzyczny: w języku polskim i w języku angielskim. Uczestnicy otrzymają także świadectwo pracy od pracodawcy gdzie odbywać się będzie staż zawodowy Potwierdzenia umiejętności przez uczestników dokona instytucja przyjmująca.

Relacje z przebiegu realizacji Projektu

2014-06-14 Zakończenie projektu „Staże zagraniczne dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach”…
2014-06-02 Staże zagranicze dla młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach…
2014-04-05 Staże kucharzy i fryzjerów na Sycylii…
2014-03-13 Kolejny wyjazd na zagraniczne praktyki…