Wojewódzka Rada Młodzieży

Wojewódzka Rada Młodzieży OHP to samorząd uczestników złożony z przedstawicieli młodzieży reprezentujących jednostki organizacyjne OHP zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zadaniem Wojewódzkiej Rady Młodzieży jest wspieranie realizacji zadań wychowawczo-edukacyjnych, sprzyjających tworzeniu przyjaznego klimatu w OHP i w razie potrzeby udzielanie doraźnej pomocy samorządom młodzieży z jednostek organizacyjnych ŚWK doświadczających trudności w realizowaniu swoich zamierzeń.

Członkowie Rady kształtują zainteresowanie uczestników działalnością społeczną, a także umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Biorą także czynny udział w akcjach charytatywnych i życiu kulturalnym regionu.

Z Radami Młodzieży ściśle współpracują Kluby Aktywnych OHP, które są strukturami umacniającymi samorząd uczestników, miejscem rodzenia się wspólnych inicjatyw. Klub Aktywnych wspomaga samorządność, nobilitując jej najistotniejsze działania. Jest honorowym „kolegium”, grupą młodzieżowych tutorów rówieśniczej aktywności. Podejmuje takie formy aktywności na rzecz społeczności lokalnej oraz własnej jednostki OHP, które odgrywają istotne znaczenie i są dla niej szczególnie ważne, prestiżowe.

 

AKTUALNOŚCI