Warunki uczestnictwa w OHP

 1. Do jednostek ŚWK OHP w Kielcach przyjmowana jest przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.
 2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:
 • ma ukończone 15 i nieukończone 18 lat,
 • zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych
  i regulaminu wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej OHP.
 1. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do hufca pracy, ośrodka szkolenia i wychowania:
 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP, zawiera informacje o kandydacie) (do pobrania).
 • Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP lub zewnętrznego, który przeprowadził rozmowę z kandydatem.
 • Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata.
 • Fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka.
 • Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych).
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe).
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem).
 • Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
 • Informacja/ opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/ placówek oświatowych – niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem.
 • Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym (do pobrania).

Zgodnie z wiekiem metrykalnym i zaawansowaniem w poziomie kształcenia, dla uczestników ŚWK OHP w roku szkolnym 2019/2020 będą dostępne następujące typy placówek edukacyjnych:

 1. Szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa, lub brak promocji w klasie VII szkoły podstawowej; opóźnienie szkolne oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. Szkoła branżowa I-go stopnia – klasa I, II i kl. III. Kryteria naboru – ukończone 15 lat oraz ukończone gimnazjum lub szkoła podstawowa;
 3. Szkolenie zawodowe w formie kursowej. Kursowa forma szkolenia zawodowego przeznaczona jest zarówno dla uczestników,  jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy. Szkolenie zawodowe w formie kursowej  w zakresie realizowania obowiązku nauki jest realizowane w formie specjalistycznych kursów zawodowych/doskonalących lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych w jednostkach OHP (w ramach OSZ i ROSZM) lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (adresy, numery telefonów w zakładce: nasze jednostki), oraz pod adresem e-mailowym: swietokrzyska@ohp.pl

Poniżej podane są jednostki do których prowadzona jest rekrutacja oraz zawody w jakich odbywa się praktyczna nauka:

13-1 HP Skarżysko-Kamienna

kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, stolarz, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz, kierowca – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, krawiec, kamieniarz.

13-3 HP Kielce

kucharz, fryzjer, sprzedawca, betoniarz- zbrojarz, murarz – tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, stolarz, piekarz, kierowca mechanik

13-5 HP Końskie

kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz- tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz, piekarz

13-1 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Starachowice

kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, fryzjer, mechanik, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, elektryk, murarz-tynkarz, krawiec, cukiernik.

13-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Jędrzejów

kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, drukarz, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, kierowca-mechanik, rolnik, elektromechanik.

13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Pińczów

kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk.