Warunki uczestnictwa w OHP

 1. Do jednostek ŚWK OHP w Kielcach przyjmowana jest przede wszystkim młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niedostosowana społecznie, wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.
 2. Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków:
 • ma ukończone 15 i nieukończone 18 lat,
 • zadeklarował wolę pobytu w określonej jednostce organizacyjnej,
 • złożył niezbędne dokumenty,
 • zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych
  i regulaminu wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej OHP.
 1. Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do hufca pracy, ośrodka szkolenia i wychowania:
 • Podanie (zgłoszenie do OHP) (druk do pobrania),
 • Kwestionariusz osobowy, który uzupełnia się w pierwszych dniach pobytu uczestnika w OHP, a który jest źródłem informacji o uczestniku (druk do pobrania),
 • Ostanie świadectwo szkolne (kopia),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) (druk do pobrania),
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości szkoły dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w gimnazjum dla dorosłych),
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe),
 • Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o bezpłatne zakwaterowanie w internacie),
 • Kopia indywidualnej umowy o pracę (po jej zawarciu),
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania),
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (druk do pobrania),
 • Zgoda na udział w imprezach organizowanych przez OHP (druk do pobrania).
 • Informacja dotycząca rozmowy z doradcą zawodowym.

Zgodnie z wiekiem metrykalnym i zaawansowaniem w poziomie kształcenia, dla uczestników ŚWK OHP w roku szkolnym 2018/2019 będą dostępne następujące typy placówek edukacyjnych:

 1. Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa III. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona II klasa gimnazjum;
 1. Gimnazjum dla dorosłych klasa III. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona II klasa gimnazjum oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zasadnicza szkoła zawodowa w klasach II i III: Kryteria naboru – ukończone 15 lat oraz ukończona odpowiednio I lub II klasa zasadniczej szkoły zawodowej;
 2. Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa, lub brak promocji w klasie VII szkoły podstawowej lub II klasie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018;
 3. Szkoła podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII. Kryteria naboru – ukończone 15 lat; ukończona szkoła podstawowa sześcioklasowa, lub brak promocji w klasie VII szkoły podstawowej lub II klasie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018; opóźnienie szkolne oraz opinia poradni psychologicznopedagogicznej;
 1. Zasadnicza szkoła zawodowa w klasie III. Kryteria naboru – ukończone 15 lat oraz ukończona II klasa zasadniczej szkoły zawodowej;
 2. Szkoła branżowa I-go stopnia – klasa I i II. Kryteria naboru – ukończone 15 lat oraz ukończone gimnazjum lub brak promocji w klasach i lub II w szkole branżowej w roku szkolnym 2017/2018;
 3. Szkolenie zawodowe w formie kursowej. Kursowa forma szkolenia zawodowego przeznaczona jest zarówno dla uczestników,  jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy. Szkolenie zawodowe w formie kursowej  w zakresie realizowania obowiązku nauki jest realizowane w formie specjalistycznych kursów zawodowych/doskonalących lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych w jednostkach OHP (w ramach OSZ i ROSZM) lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (adresy, numery telefonów w zakładce: nasze jednostki), oraz pod adresem e-mailowym: swietokrzyska@ohp.pl

 Poniżej podane są jednostki do których prowadzona jest rekrutacja oraz zawody w jakich odbywa się praktyczna nauka:

13-1 HP Skarżysko-Kamienna

kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, stolarz, murarz – tynkarz, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz, kierowca – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, krawiec, kamieniarz.

13-3 HP Kielce

kucharz, fryzjer, sprzedawca, betoniarz- zbrojarz, murarz – tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, stolarz, piekarz, kierowca mechanik

13-5 HP Końskie

kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz- tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz, piekarz

13-7 HP Pińczów

kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk.

13-1 ŚHP Jędrzejów

kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, drukarz, elektryk, cukiernik, piekarz, stolarz, kierowca-mechanik, rolnik, elektromechanik

OSiW Starachowice

kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, fryzjer, mechanik, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, elektryk, murarz-tynkarz, krawiec, cukiernik.