W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYM SIĘ PYTANIAMI W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH INFORMUJĘ:

Art. 15f ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o „szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) stanowi –„pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

 

 

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy. W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.