Równi na rynku pracy

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

Projekt „Równi na rynku pracy” YEI

==31 grudnia 2015 r. zakończyła się realizacja projektu w ŚWK OHP==

Projekt realizowany przez OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży współfinansowany są ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I, Priorytetu Inwestycyjnego 8.II, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Działanie 1.3; Poddziałanie 1.3.2.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r. – 31.12.2015 r.

Grupa docelowa: 150 osób
Pozostająca bez zatrudnienia młodzież w wieku 18-24 lata, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

Kat 18-24 lata (10 grup)

 • MCK Busko-Zdrój – 15 osób
 • PPP Kazimierza Wielka – 15 osób
 • OSZ Opatów – 15 osób
 • MCK Pińczów – 15 osób
 • MCK Staszów – 15 osób
 • MCK Ostrowiec Świętokrzyski – 15 osób
 • 13-3 HP Kielce – 30 osób
 • PPP Włoszczowa – 15 osób
 • MCK Sandomierz – 15 osób

uczestnik w momencie przystępowania do projektu spełniał następujące kryteria:

 • ukończył 18 r.ż. i jednocześnie nie ukończył 25 r.ż.,
 • zaliczał się do grupy tzw. NEET (był osobą niepracującą/bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się),
 • nie posiadał w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadał niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadał kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Działania:

 • poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej),
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne (wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
 • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego,
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie – ew. uzyskanie uprawnień do kierowanuia ciągnikiem) – wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego,
 • 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
 • wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i in.),
 • pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe formy wsparcia dla osób zamieszkujących tereny wiejskie i małe miejscowości:

 • indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
 • wsparcie mobilności geograficznej,
 • trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).