REKRUTACJA OHP 2023/2024

TRWA REKRUTACJA DO OHP!

 

Masz problemy z nauką ?  Chcesz ukończyć szkołę?  Zdobyć ciekawy zawód?

 

Zapisz się do OHP 😊

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach rozpoczyna rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania na nowy rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłaszać mogą się także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej.

OHP umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) i z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII), szkołach branżowych I stopnia oraz w szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Po konsultacjach z naszymi doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. Listę i charakterystykę zawodów w naszych jednostkach OHP znajdziesz tutaj: https://dokariery.pl/oferta-zawodow

Naszym celem jest pomóc Ci z odwagą spojrzeć w przyszłość, służyć wsparciem w rozwoju osobistym i zawodowym.

 

 

TYLKO U NAS DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGICZNA ZAPEWNI CI POMOC W UZUPEŁNIENIU WYKSZTAŁCENIA, ZDOBYCIU ZAWODU i ZNALEZIENIU PRACY:

*doradzamy, jakie zawody w przyszłości będą cieszyć się największym zainteresowaniem pracodawców,

*organizujemy czas wolny, wypoczynek, zajęcia kulturalne i sportowe, staramy się pomóc w rozwoju osobowości i zainteresowań.

 

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:

 • uzupełnisz wykształcenie,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w renomowanych zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy,
 • przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,
 • masz możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych i warsztatach dotyczących aktywnych metod poszukiwania pracy.

 

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych nowych warsztatach produkcyjno-szkoleniowych w 13-1 OSiW w Starachowicach oraz 13-2 OSiW w Jędrzejowie lub u pracodawców  na podstawie porozumień oraz na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami OHP (13-1 w Skarżysku-Kamiennej, 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach, 13-5 Hufiec Pracy w Końskich, 13-4 Hufiec Pracy w Sandomierzu, 13-2 OSiW w Jędrzejowie i 13-3 OSiW w Pińczowie).

W ośrodku szkolenia i wychowania w Starachowicach, Jędrzejowie i Pińczowie czekają na młodzież miejsca w internatach, bezpłatne wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.

W każdej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningi zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkania integracyjne; warsztaty plastyczne i fotograficzne; zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne.

Młodzież może uczestniczyć w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/warunki-uczestnictwa-w-ohp/

Skontaktuj się z nami!

 

Zespół Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego w ŚWK OHP w Kielcach, tel. 41 277 36 68.

Więcej informacji na stronie dokariery.pl

 

Kontakt do jednostek OHP na terenie województwa świętokrzyskiego:

 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach – bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OHP, ul. Hutnicza 10, 27- 200 Starachowice, tel. 41 274 85 06
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie – bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OHP, ul. Przemysłowa 9d, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 21 64
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie – bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OHP, ul. Spółdzielcza 4, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 61 93
 • Hufiec Pracy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99/105, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 252 52 82
 • Hufiec Pracy w Kielcach, ul. Kościuszki 11, 25-310 Kielce, tel. 41 263 37 37
 • Hufiec Pracy w Końskich, ul. Mieszka I 1, 26-200 Końskie, tel. 41 372 37 19
 • Hufiec Pracy w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 14C, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 07 65

 

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne:

 • podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia oraz trudna sytuacja życiowa spowodowana np.: niepowodzeniami szkolnymi; opóźnieniem w nauce, trudną sytuacją materialną; pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym;
 • przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się zasadniczo w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół;
 • dopuszczalne są przypadki przyjęcia młodzieży w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Komendanta Głównego OHP (np. współpraca z sądami). Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy postanowień sądów rodzinnych do OHP mogą być kierowani uczestnicy, wobec których zastosowano środek wychowawczy opisany w art. 6 pkt. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U.16.0.1654 z późn. zm.). W takim przypadku jednak wymagana jest zgoda kierownika jednostki opiekuńczo-wychowawczej, do której uczestnik został skierowany.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. a) kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP).
 2. b) świadectwo szkolne (kopia) z ostatniej ukończonej klasy przez kandydata.
 3. c) fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka.
 4. d) zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 r.ż.).
 5. e) informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem.
 6. f) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe) – kopia (oryginał składany w zakładzie pracy).
 7. g) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych) .
 8. h) zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów na miejsca stacjonarne).
 9. i) indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
 10. j) informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych (niewymagana, ale pożądana do diagnozy i przygotowania pracy z uczestnikiem).
 11. k) potwierdzenie zapoznania się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczestników OHP oraz regulaminami obowiązującymi w OHP i zobowiązanie się do ich przestrzegania (zawarte w Kwestionariuszu rekrutacyjnym kandydata do OHP).
 12. l) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (osoba nieletnia oraz pełnoletnia).

 

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z wybraną jednostką OHP lub wejdź na www.droga.dokariery.pl  – „strefa rekrutacji” pod adresem: https://dokariery.pl/rekrutacja

lub: www.ohp.pl pod adresem: https://www.ohp.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rekrutacja

 

Zapraszamy do skorzystania z tej niezwykłej szansy:)

 

PLIKI DO POBRANIA:

R-zal.-1-PODANIE-O-PRZYJECIE_6.04..doc

 

R-zal.-2-KARTA-KWALIFIKACYJNA_6.04..doc

 

R-zal.-3-KONSULTACJA-Z-DORADCA-ZAWOD_6.04..doc

 

W-zal.-4-AKTY-PRAWNE_6.04..docx

 

W-zal.-5-FORMULARZ_MIEJSCA_U_PRACODAWCOW_6.04..xlsx

 

REGULAMIN_REKRUTACJI_2023-2024_6.04..docx

 

WYTYCZNE_REKRUTACJA_2023-2024-z-6.04..docx