Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży

Kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży – Pan JANUSZ MARSZYCKI

tel. 41 344-75-97

e-mail: roszm.kielce@ohp.pl

Adres do korespondencji:

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Z dniem 17 października 2011 r. w strukturach Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP powołano do funkcjonowania Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży z siedzibą w Kielcach-Słowiku, ul. Klembowskiego 3 (wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pod numerem 2.26/00018/2011)

ROSZM umożliwia młodym ludziom, a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentom oraz uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy zdobycie, podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Zadania ROSZM

– Realizacja kursów i szkoleń podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy,

– Organizacja szkoleń zawodowych dla młodzieży z jednostek OHP – grupy zamknięte,

– Realizacja szkoleń współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. EFS lub inne fundusze europejskie),

– Diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na ofertę szkoleniową,

– Współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną i szkoleniową.

OFERTA SZKOLENIOWA

HARMONOGRAM

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W 2018 ROKU:

SZKOLENIA PLANOWANE W DRUGIM PÓŁROCZU 2018