OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

REFUNDACJA

                                                                                                                                 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

ul. Klembowskiego 3, 25-829 Kielce-Słowik

Numer telefonu: (41) 344 75 97

email: refundacja.kielce@ohp.pl

Godziny pracy: 7.45-15.45

UWAGA PRACODAWCY!

Na podstawie opinii Radcy Prawnego Komendy Głównej OHP w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017 roku informujemy, że tracą ważność „UPOWAŻNIENIA” składane przez pracodawców, które uprawniały pracowników OHP do nanoszenia poprawek finansowych na wnioskach o zwrot kosztów na refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, w imieniu pracodawców.

W związku z powyższym, prosimy pracodawców o rzetelne i dokładne sporządzanie wniosków o zwrot kosztów, ponieważ każda pomyłka będzie skutkowała odesłaniem wniosku do poprawki lub wezwaniem pracodawcy do siedziby CEiPM w Kielcach w celu poprawienia błędów.

Informujemy, że w przypadku pracodawców rozliczających się za pośrednictwem organizacji zrzeszających pracodawców (np. Cechów Rzemiosł) upoważnienie do dokonywania poprawek może być udzielone przez pracodawcę Cechowi, który go reprezentuje. Natomiast w przypadku pracodawców indywidualnych, takie upoważnienie może być udzielone każdej imiennie wskazanej osobie (niebędącej pracownikiem OHP), która w imieniu pracodawcy może dokonać poprawek na wnioskach.WYPŁATA REFUNDACJI PRACODAWCOM
WYTYCZNE DO UMOWY O REFUNDACJĘ

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach informuje, że zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, refundacja będzie dokonywana w wysokości
4% za I rok nauki,
5% za II rok nauki,
6% za III rok nauki zawodu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym, poszczególne stawki refundowanych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za dany rok przygotowania zawodowego nie mogą być wypłacane przez okres powyżej 12 miesięcy. Dopiero po zaliczeniu danego roku nauki przez pracownika młodocianego, tj. po wypłacie refundacji za okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki zawodu u pracodawcy, może zostać przyznana refundacja na wyższym poziomie, wynikającym z § 4 ust. 2 umowy, nie zależnie od roku nauki ucznia w szkole.

Przykład:
Umowa o refundację zawarta na okres od 15.02.2016 do 14.02.2019, tj.

 • I rok nauki zawodu (4%) 15.02.2016 - 14.02.2017
 • II rok nauki zawodu (5%) 15.02.2017 - 14.02.2018
 • III rok nauki zawodu (6%) 15.02.2018 - 14.02.2019

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH I SKŁADEK ZUS Od 1 lipca 2014 r.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca. Termin, ten stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego;
4) zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.


Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;
 2. pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
 3. Pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

 1. nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;
 2. nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;
 3. numer identyfikacji podatkowej NIP;
 4. oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
 5. formę prawną prowadzonej działalności;
 6. nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 7. wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:
  • imię i nazwisko młodocianego,
  • numer PESEL młodocianego,
  • datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
  • nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
  • formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
 8. Oświadczenia o:
  • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
  • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
  • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
  • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”
 9. deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

 1. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym wraz z oświadczeniem dotyczącym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
 3. Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 4. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Refundacja stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Procedura wypłaty refundacji:
Umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanym młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zawarte:

 • od dnia 1 lipca 2014 roku należy rozliczać na druku - Załącznik nr 5 do rozporządzenia MPiPS z dnia 25.06.2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.865).

Pracodawca składa wniosek o dokonanie refundacji do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży po zakończeniu kwartału rozliczeniowego tj. I kw. - IX,X,XI; II kw. - XII,I,II; III kw. - III,IV,V; IV kw. - VI,VII,VIII i po opłaceniu składek ZUS.

Do wniosku o wypłatę refundacji należy dołączyć:

 • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
 • kopie potwierdzające opłatę składek na ubezpieczenie społeczne,
 • kopię deklaracji rozliczeniowych (druk DRA),

Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tekst: „za zgodność z oryginałem”, data, pieczątka zakładu pracy zawierająca imię i nazwisko pracodawcy oraz czytelny podpis w kolorze niebieskim - na każdej stronie kopii dokumentu).

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki

Pracodawcy zobowiązani są do:

 • przysyłania kopii świadectw pracy potwierdzonych za zgodność z oryginałem pracowników młodocianych, którzy zrezygnowali z praktycznej nauki zawodu przed planowanym terminem zakończenia umowy.
 • przysyłania do CEiPM wszelkich informacji o zmianach zawartych w umowach o refundację (np. zmiana nr konta, adresu).

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wnioski o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych jak również wnioski o dokonanie refundacji należy składać do

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
ul. Klembowskiego 3
25-829 Kielce-Słowik
(41) 344 75 97

Wnioski w sprawie refundacji Centrum przyjmuje w dniach:

 • Poniedziałek 7.45 - 15.45
 • Wtorek 7.45 - 15.45
 • Środa 7.45 - 15.45
 • Czwartek - dzień techniczny
 • Piątek 7.45 - 15.45

Osoby do kontaktu:

 • Genowefa Glita

INFORMACJA

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski do Komendy Głównej o przydział środków Funduszu Pracy na refundację na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień.

Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto po otrzymaniu środków z Komendy Głównej, co ma miejsce do 11 i 24 dnia każdego miesiąca.

Aktualne informacje oraz wzory dokumentów dotyczące refundacji znajdują się w załącznikach do pobrania w formatach PDF oraz DOC:

Podstawa prawna:

Druki do pobrania:

 1. Zawarcie umowy o refundację

 2. Wypłata refundacji
  1. Zwrot kosztów z umów zawartych od dnia 1 lipca 2014 roku
  2. Stawki refundowanego wynagrodzenia

Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl