Poszerzamy wiedzę i horyzonty – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2


Realizacja projektu 01.09.2017 do 31.08.2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Umowa Finansowa na kwotę 437 273, 40 PLN Euro = 101 538 PLN.

Partner Polaris EU Enterprise Limited z Anglii

Uczestnicy projektu – młodzież z 13-1 HP Skarżysko –Kamienna, z 13-3 HP Kielce i z 13-1 ŚHP Jędrzejów – uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych w grupach po 16 osób .

Ogółem 48 uczestników + 6 opiekunów

Główne cele projektu:

 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych
 • poznanie specyfiki pracy w europejskich firmach
 • doskonalenie języków obcych w tym słownictwa zawodowego
 • wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy
 • promowanie wzrostu świadomości europejskiej
 • rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży

Terminy praktyk:
•13-1 HP Skarżysko –Kamienna – 27.11.2017 do 08.12.2017
•13-1 ŚHP Jędrzejów – 12.02.2018 do 23.02.2018
•13-3 HP Kielce 21.05.2018 do 01.06.2018

Oczekiwane rezultaty:

 • zaciśnięcie współpracy z partnerem z Anglii;
 • uzyskanie certyfikatów potwierdzających odbyte praktyki oraz dokumentów Europass
 • mobilność poświadczających kompetencje uzyskane podczas staży za granicą;
 • zwiększenie zdolności podejmowania działań na poziomie unijnym/międzynarodowym
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania i strategii na rzecz międzynarodowego wymiaru w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży
 • wprowadzenie innowacyjnych i ulepszonych sposobów działań na rzecz młodzieży kształcącej się w strukturach OHP
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli i kadry prowadzącej szkolenia
 • ulepszenie metod i praktyk pracy z młodzieżą w celu aktywnego angażowania osób młodych również z grup defaworyzowanych
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat wspólnego rynku pracy i możliwości kształcenia zawodowego