„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – II Edycja

 

 

 

 

 

Termin realizacji: 01.01.2019 do 31.10.2019

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach kontynuuje realizację projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku 18-24 lata, biernych zawodowo bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. kategoria NEET (ang. not in employment, education or training), w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym absolwentów OHP.

ŚWK OHP w Kielcach prowadzi nabór dla 70 uczestników w następujących   miejscowościach:

  • Ostrowiec Świętokrzyski MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 41 265-16-85) – 10 miejsc
  • Busko-Zdrój MCK (Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 41 370-82-84) – 10 miejsc
  • Starachowice OSiW(Ośrodek Szkolenia i Wychowania) – (tel. 41 274-85-06) – 10 miejsc
  • Kielce 13-3 HP(Hufiec Pracy) – (tel. 41 263 -37- 37) – 10 miejsc
  • Opatów OSZ(Ośrodek Szkolenia Zawodowego) – (tel. 15 868-4510) – 10 miejsc
  • Pińczów MCK(Młodzieżowe Centrum Kariery) – (tel. 41 376-60-78) – 10 miejsc
  • Jędrzejów PPP(Punkt Pośrednictwa Pracy) – (tel. 41 386-30-85) – 10 miejsc

Łącznie: 70 osób – 7 grup po 10 osób

 – Kryteria naboru:
Dla osób w wieku 18 – 24 lata, które:
–  nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
–  nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wsparcie przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących profesjonalnej pomocy, znajdujących się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Zaplanowane formy wsparcia dla uczestników projektu:

– wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,

– indywidualne doradztwo zawodowe – 4 godziny/osobę,

– grupowe doradztwo zawodowe – 40 godzin/grupę,

– kursy zawodowe z możliwością uwzględnienia modułu ogólnorozwojowego, tj. kursu językowego, komputerowego, prawa jazdy kategorii B – w/w kursy kompatybilne z kursem zawodowym, np. handlowiec z prawem jazdy kategorii B, pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera,

– pośrednictwo pracy – 4 godziny na osobę – 40 godzin na grupę,

– kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika,

– 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców,

– refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych z ramienia pracodawców,

– stypendium szkoleniowe i stażowe,

– wyżywienie uczestników w trakcie zajęć,

– dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staże,

– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

– ubezpieczenie NNW.

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ: