Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach

Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach

Adres:
ul. Klembowskiego 3
25-829 Kielce-Słowik
tel./fax: (41) 344 75 97
e-mail: mbp.swietokrzyska@ohp.pl

Pośrednik pracy: Alina Kwiatkowska

 

 

Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy (MBP) jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz targów i giełd pracy. Ponadto, do zadań MBP należy współpraca z urzędami pracy, jak również pomoc pracodawcom w doborze wykwalifikowanych pracowników. Młodzieżowe Biura Pracy w Kielcach i Busku-Zdroju pomagają młodzieży poszukującej pracy w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającemu ich przygotowaniu zawodowemu, możliwościom i oczekiwaniom. W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15 rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP. Wśród zadań stawianych przed MBP wymienia się:

 • poszukiwanie i rejestracja uzyskanych ofert pracy,
 • prowadzenie banku danych o pracodawcach,
 • prowadzenie kart uczniów szkół średnich, absolwentów, bezrobotnych i osób poszukujących pracy,
 • selekcja ofert pracy i wykaz osób poszukujących pracy w celu uzyskania odpowiednich pracodawców oraz pracowników,
 • rozpoznawanie oczekiwań klienta w zakresie poszukiwanej pracy,
 • udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty,
 • kierowanie do pracy,
 • udzielanie pomocy pracodawcy w doborze pracownika odpowiadającego ofercie pracy,
 • organizowanie giełd pracy,
 • organizowanie targów pracy,
 • organizowanie innych przedsięwzięć umożliwiających kontakty poszukującego pracy z pracodawcami – spotkania, „mityngi pracy”,
 • informowanie młodzieży o możliwości przyjęcia do hufców pracy na terenie działalności CEiP lub województwa,
 • informowanie młodzieży o innych formach zatrudnienia organizowanych przez OHP i kierowanie jej do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej (na zastępstwo),
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności, szczególnie pośrednikami pracy z urzędów pracy,
 • realizacja innych przedsięwzięć dotyczących pośrednictwa pracy dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, opracowywanie informacji i sporządzanie sprawozdania z zakresu swej działalności.