Refundacja: Informacje podstawowe

 

Wnioski pracodawców przyjmuje:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

ul. Klembowskiego 3, 25-829 Kielce-Słowik

tel.: (41) 344 75 97

e-mail: refundacja.kielce@ohp.pl
 

Wnioski pracodawców CEiPM przyjmuje:

 • poniedziałek – piątek w godz.  7.30 – 15.30
 • czwartek:  dzień techniczny

Dyrektor CEiPM: Monika Grądek

Tel. 696 402 676

 

Informacja

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP przypomina, że zgodnie z zapisami w umowach o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń refundacja z Funduszu Pracy będzie dokonywana do wysokości środków przyznanych na dany rok kalendarzowy.

„§ 7.2. W razie przejściowego braku środków Funduszu Pracy Komenda zastrzega sobie możliwość zwrotu wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
w terminie późniejszym, jednakże bez odsetek za zwłokę”.

Dlatego też, po wyczerpaniu środków w bieżącym roku kalendarzowym, płatności będą realizowane w kolejnym roku z nowego planu.

 

PRACODAWCO!!!

W związku z licznymi pytaniami pracodawców realizujących praktyczna naukę zawodu młodocianych pracowników przekazujemy poniższe informacje.

1/.  Rozporządzenie MEN  z dnia 20 marca 2020 w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (….), Dz.U.2020, poz.493 – umożliwia w

 • 4 ust.2 przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w uzgodnieniu z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych

Przywołane rozporządzenie MEN w § 4 ust. 3 wlicza okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o  którym mowa w art. 122 ust.2 pkt 1. Ustawy Prawo  oświatowe (dofinansowanie  kosztów  po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gminy). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 31 marca 2020 roku.

2/.  Przepisy  regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br.  W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi i opłaceniu składek ZUS oraz udokumentowaniu tego faktu przez pracodawcę wraz z wnioskiem o ich zwrot.

3/. Kwestia wypłaty refundacji za okres niewykonywania pracy przez młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym  art.15 f. (Dz.U.2020, poz.568).

Zgodnie z zapisami zawartymi w art.15 f powyższej ustawy pracodawca może wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie w całości lub w części za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach praktycznej nauki zawodu i zachowuje prawo do refundacji z tego tytułu. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia w całości lub w części pracodawca do wniosku o refundację dołącza dokument potwierdzający wypłatę (może być to przelew bankowy, a w przypadku odbioru osobistego wynagrodzenia – pokwitowanie jego otrzymania) oraz potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.

4/. W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne  nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie ponosi ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku musi złożyć oświadczenie, że został zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz załączyć dokument z ZUS-u potwierdzający zwolnienie. Jest to informacja niezbędna przy sprawdzeniu prawidłowości naliczenia wynagrodzeń.

5/. Zawieszenie działalności gospodarczej, a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami- zawieszenie  przez pracodawcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone   zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 • Niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 • Ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • Reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • Stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

Ponadto informujemy, że:

 • zgodnie z zapisami ustawy Prawo przedsiębiorcy, art. 7 ust. 3 młodociani nie wliczają się do ogółu pracowników pełnoetatowych zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

W sprawach dotyczących refundacji prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny: (41) 344 75 97 lub poprzez e-mail: refundacja.kielce@ohp.pl

 

UWAGA! ZMIANA STAWEK WYNAGRODZENIA!

Od 1 września 2019 roku o 1 punkt procentowy zostało zwiększone wynagrodzenie młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.

Zgodnie z przyjętym 13 sierpnia 2019 roku rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą odpowiednio:

5% w I klasie, 6% w II klasie, 7% w III klasie.

Zmiana dotyczy wyłącznie nauki zawodu, w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka pozostaje na poziomie 4%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2019, poz. 1395), pracodawcy którzy mają zawarte umowy o refundację przed 1 września 2019 r., powinni wystąpić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach, ul. Klembowskiego 3 z wnioskiem o aneksowanie tych umów na warunkach określonych w § 5a i § 5b rozporządzenia w celu otrzymania refundacji według nowych stawek.

Jednocześnie informujemy, że nadanie wniosku przesyłką poleconą w placówce pocztowej po terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników, powoduje możliwość uzyskania refundacji uwzględniającej nowe stawki od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do CEiPM w Kielcach, z zastrzeżeniem, że jednostka OHP rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków FP, określonych w planie finansowym FP na dany rok.

 

 

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865, ze zm.), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej – Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH I SKŁADEK ZUS Od 1 lipca 2014 r.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca. Termin, ten stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego;
4) zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;
 2. pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
 3. pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

 1. nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;
 2. nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;
 3. numer identyfikacji podatkowej NIP;
 4. oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
 5. formę prawną prowadzonej działalności;
 6. nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 7. wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:
  • imię i nazwisko młodocianego,
  • numer PESEL młodocianego,
  • datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
  • nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
  • formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
 8. Oświadczenia o:
  • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
  • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
  • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
  • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”
 9. deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

 1. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym, poświadczoną za zgodność z oryginałem;
 2. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
 3. Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 4. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Refundacja stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Procedura wypłaty refundacji:

Umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanym młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zawarte od dnia 1 lipca 2014 roku należy rozliczać na druku – Załącznik nr 5 do rozporządzenia MPiPS z dnia 25.06.2014r. (Dz. U. z 2014, poz.865).

Pracodawca składa wniosek o zwrot kosztów do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach po zakończeniu kwartału rozliczeniowego tj. I kw. – IX,X,XI; II kw. – XII,I,II; III kw. – III,IV,V; IV kw. – VI,VII,VIII i po opłaceniu składek ZUS.

Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć:

 • kopie list płac za każdy miesiąc zatwierdzone przez pracodawcę wraz z pokwitowaniem przez młodocianego odbioru wynagrodzenia (podpis na liście płac, wyciąg bankowy potwierdzający przelew, kopia przekazu pocztowego lub pisemne upoważnienie młodocianego dla osoby trzeciej); w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego powinno to w sposób czytelny zostać udokumentowane ( w postaci listy płac z zaznaczonym wynagrodzeniem chorobowym, druku RSA lub kopii zaświadczenia lekarskiego),
 • kopie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za każdy miesiąc (kopie blankietów opłaty, wydruk wyciągów bankowych potwierdzających zrealizowaną wpłatę do ZUS),
 • kopie deklaracji rozliczeniowych (druk DRA).

 

Uwaga:

W przypadku, gdy opłacona kwota do ZUS nie jest równa kwocie naliczonej wg druku DRA, niezbędne jest dołączenie wyjaśnienia tego faktu (zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS z opłatą składek społecznych obejmujących okres rozliczeniowy z wniosku o wypłatę refundacji).

Wszystkie kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (tekst: „za zgodność z oryginałem”, data, pieczątka zakładu pracy zawierająca imię i nazwisko pracodawcy oraz czytelny podpis w kolorze niebieskim – na każdej stronie kopii dokumentu).

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Pracodawcy zobowiązani są do:

 • przysyłania kopii świadectw pracy potwierdzonych za zgodność z oryginałem pracowników młodocianych, którzy zrezygnowali z praktycznej nauki zawodu przed planowanym terminem zakończenia umowy.
 • przysyłania do CEiPM wszelkich informacji o zmianach zawartych w umowach o refundację (np. zmiana nr konta, adresu).

 

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

INFORMACJA

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP składa w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca wnioski do Komendy Głównej o przydział środków Funduszu Pracy na refundację na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień.

Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto po otrzymaniu środków z Komendy Głównej, co ma miejsce do 11 i 24 dnia każdego miesiąca.