Europejskie praktyki zawodowe

 

Leonardo da Vinci – Europejskie praktyki zawodowe

Trwa realizacja projektu pn. „Europejskie praktyki zawodowe”. Projekt z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie z działania Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się realizowany jest od 01.12.2012 roku do 31.05.2014 roku. W IV kwartale 2012 roku podpisano umowę finansową na kwotę 457 083 zł.

Miejsce realizacji: Niemcy, Hiszpania, Włochy. Wybrane przez nas organizacje przyjmujące młodzież na praktyki: VITALIS, ESMOVIA i Sistema Turismo, mają duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, również projektów mobilności Leonardo da Vinci. Skierowane są one na organizowanie wizyt szkoleniowych dla młodzieży i osób dorosłych. Firmy te posiadają duże doświadczenie jako organizacje goszczące, zapewniając miejsca stażu młodym ludziom w różnych sektorach gospodarki. Zapewniają również wybór na odpowiednim poziomie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz logistycznego wsparcia uczestników stażu.p>

Cel projektu Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników OHP, nabycie umiejętności poruszania się na europejskim rynku pracy, pogłębienie znajomości języka, w tym języka specjalistycznego, poznanie kultury, historii i obyczajów Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

Realizator projektu – OSiW Starachowice Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką podległą Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach. Jest to placówka stacjonarno-dochodząca, której głównym celem jest zapewnienie młodzieży zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie uzupełnienia wykształcenia gimnazjalnego i zawodowego. Większość młodzieży pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, ubóstwem oraz z rodzin wielodzietnych, wśród młodzieży są także eurosieroty. Uczestnicy z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną rodzin potrzebują wsparcia w zdobyciu wykształcenia i wychowania. Wsparcie to zapewnia kadra pedagogiczna oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. OSiW Starachowice dysponuje internatem, w którym przebywa młodzież o najniższych dochodach – za wyżywienie i zakwaterowanie uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Uczestnicy OHP uczęszczają na zajęcia dydaktyczne do zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum (z klasami przyspasabiającymi do pracy). Zapewniamy młodzieży praktyczną naukę zawodu. Posiadamy warsztaty szkoleniowe, gdzie młodzież kształci się w zawodach takich jak: fryzjer, kucharz małej gastronomii, posadzkarz, murarz, technolog robót wykończeniowych, krawiec. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami zapewnia kadra wychowawcza.

Uczestnicy projektu
W projekcie „Europejskie praktyki zawodowe” bierze udział 44 uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach, 2 osoby z 13-7 Hufiec Pracy Pińczów oraz 2 osoby z Środowiskowego Hufca Pracy z Jędrzejowa. Ogółem 48 osób.

  • fryzjer i posadzkarz ( 16 osób) odbywała praktyki zawodowe w placówce VITALIS w Niemczech w dniach od 10 marca do 23 marca 2013 r,
  • w zawodach kucharz małej gastronomii i posadzkarz (16 osób) odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii w dniach od 07 kwietnia do 20 kwietnia 2013 r,
  • w zawodzie technolog robót wykończeniowych będzie odbywała praktyki zawodowe we Włoszech – od 02.03.2014 r do 15.03.2014 roku

Każdy uczestnik po odbyciu praktyki zagranicznej otrzyma dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe – Europass Mobilność. Dokument ten będzie dwujęzyczny: w języku polskim i angielskim. Uczestnicy otrzymają także świadectwo pracy od pracodawcy odbywać się będzie staż zawodowy. Potwierdzenia umiejętności przez uczestników dokona instytucja przyjmująca.

Relacje z przebiegu realizacji Projektu

2014-03-22 Praktyki zawodowe we Włoszech…
2014-03-18 Nie tylko praca…
2014-03-13 Na włoskiej budowie…