Deklaracja dostępności serwisu ŚWK OHP

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 8482 z późn.zm.)

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2018 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości: sierpień 2018 r.

Strona internetowa www.swietokrzyska.ohp.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania i pomniejszania czcionki, nawigacji klawiaturą, możliwość ustawienia czytelnych fontów. Funkcje te znajdują się po prawej stronie w górnej części ekranu. Strona zawiera wersję kontrastową.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową elementu strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Dominika Darowska-Nowak, adres poczty elektronicznej: rzecznik.kielce@ohp.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 41 200 17 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie której strony internetowej lub aplikacji mobilnej żądanie dotyczy oraz formę kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę odbioru tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można skierować także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.

Wejścia do budynku nie posiadają żadnych barier architektonicznych (brak schodów, progów). Dodatkowo na budynku przy wejściach głównych zamontowane zostały dwa zestawy systemu wzywania pomocy dla osób niepełnosprawnych. W budynku Starostwa Powiatowego osoba poruszająca się na wózku ma dostęp do swobodnego i bezpiecznego poruszania się po korytarzach ze względu na ich dużą przestrzeń. Windy służące komunikacji ogólnej zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych (wszystkie windy są dostosowane do użytku dla osób niepełnosprawnych, korytarze są szerokie i nie posiadają progów i uskoków).

Na każdej z pięciu kondygnacji budynku znajdują się po dwie toalety dla niepełnosprawnych z zamontowanym systemem pozytywowym dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingach przed budynkiem znajduje się łącznie osiem oznakowanych miejsc postojowych dla osób niepełnoprawnych, z czego  cztery miejsca znajdujące się od strony ul. Wrzosowej i cztery miejsca od parkingu głównego – wewnętrznego.

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym i psem przewodnikiem ma pełne prawo z korzystania z pomieszczeń znajdujących się w budynku.

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

Windy posiadają oznaczenia w alfabecie brajla oraz sygnalizator głosowy dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.