Charakterystyka OHP

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy z dnia 20.04.2004r. – art. 6.3. cyt.: „Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia”. Są instytucją nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy, realizują zadania państwa w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodego pokolenia oraz jego kształcenia i wychowania. Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która wypadła z powszechnego systemu edukacji.

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególnie działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy należy wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowaniu zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Podmiotem oddziaływań Ochotniczych Hufców Pracy jest młodzież w wieku 15 -25  lat.  OHP nie jest organem prowadzącym szkoły.

OHP zapewnia uczestnikom praktyczną naukę zawodu oraz zapewnia aktywny udział w zadaniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym (spartakiady, turnieje, rajdy, wycieczki), udział w zadaniach  kulturalno-oświatowych (konkursy, festiwale, imprezy okolicznościowe) organizowane zarówno na szczeblu centralnym czy ogólnopolskim, jak i regionalnym, wojewódzkim i lokalnym. Młodzież rozwija  swoje umiejętności społeczne m.in. poprzez udział w pracach Wojewódzkiego Klubu Aktywnych. Ma zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Stosownie do posiadanego poziomu wykształcenia uczestnicy OHP uzupełniają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyuczając się do wykonywania określonej pracy oraz kontynuują naukę w szkole zasadniczej lub  na kursach zawodowych przygotowujących do egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe.

Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy uczestnikiem OHP, a pracodawcą lub na warsztatach OHP – na zasadach dotyczących pracowników młodocianych.

Działania OHP realizowane są w całej Polsce poprzez Komendę Główną OHP oraz podległe jej 16 Wojewódzkich Komend OHP wraz z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Centrami Kształcenia i Wychowania.

Wojewódzkiej Komendzie OHP w województwie  świętokrzyskim, podlega 6 jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (Hufiec Pracy w Kielcach, w Skarżysku- Kamiennej, w Końskich, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, w Pińczowie i Jędrzejowie) oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach realizujący zadania na rzecz rynku pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe).

Wszystkie jednostki organizacyjne OHP, w mniejszym lub większym stopniu mają charakter placówek otwartych, tzn. realizowane są w nich zadania programowe na rzecz środowiska lokalnego, przy współpracy i współdziałaniu z lokalnymi władzami samorządowymi, pracodawcami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na określonym terenie.

⇒ ZARYS HISTORII OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY