13-3 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W PIŃCZOWIE

Z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem (40 miejsc)

Kierownik OSiW – Pan Jerzy Łaganowski

ul. Spółdzielcza 4
Internat ZSZ im. Staszica
28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 61 93
e-mail: osiw.pinczow@ohp.pl

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania (OSiW) jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy, o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, z możliwością bezpłatnego zakwaterowania, podległą Wojewódzkiej Komendzie OHP. Zapewnia młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, zamieszkałej przede wszystkim w rejonie powiatu i/lub województwa, możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych OHP (a także u pracodawców i przedsiębiorców zewnętrznych) oraz całodobową opiekę wychowawczą przez 7 dni w tygodniu, nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. OSiW realizuje również zakres zadań rynku pracy oraz usługi o charakterze profilaktyczno-resocjalizacyjnym na rzecz środowiska lokalnego i społeczności miejscowej.

Dysponuje internatem w którym można zakwaterować 40 osób.

Formy kształcenia: Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszej jednostki.

Praktyczna nauka zawodu w zawodach:

 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • elektryk,
 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz.

W 13-3 OSiW Pińczów, zajęcia pozaszkolne prowadzone są w kółkach:

 • historycznym,
 • plastycznym,
 • sportowym,
 • sekcji remontowej.

Możliwość udziału w projektach współfinansowanych z EFS